Výzva: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

 

Zameranie: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Schéma štátnej pomoci: vzťahuje sa

Výška spolufinancovania: 5%

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: 30.06.2020, 31.8.2020, 2.11.2020, 31.12.2020

 

Oprávnený žiadateľ:

-obec

-príspevková alebo rozpočtová organizácia obce

-právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100% vlastníctve obce, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom

-nezisková organizácia poskytujúca prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

-združenie právnických osôb

 

Oprávnené aktivity:      B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO- kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozklade vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
  • Iné hnuteľné veci potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO a/alebo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

Spôsob financovania: predfinancovanie

refundácia

 

Výška príspevku: maximálna ani minimálna výška príspevku sa neurčuje

 

Viac info: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov