Podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Vyhlásená 21. apríla 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17. júla 2020

 

Typ aktivit:

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia

Spôsob realizácie :

– výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody

– realizácia vodného zdroja – výstavba výdajných miest

– realizácia úpravní povrchovej vody

Bližší popis k jednotlivým spôsobom realizácie je uvedený v prílohe č.6 výzvy .  Primárne musí byť podpora smerovaná pre obyvateľov MRK.

 

Spôsob financovania:

– predfinancovanie

– refundácia

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška príspevku: 1 425 000,00 EUR

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 822 kB)

 

Viac na:

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-v-prostredi-mrk

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov