Opatrenia a úlohy

Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

Prioritné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby sa garantovala obsahová a časová koordinovanosť jednotlivých projektov, aktivít a systémových opatrení Akčného plánu s využitím podpory jednotlivých operačných programov v programovom období 2014 – 2020 s komplementárnymi intervenciami zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Realizácia Akčného plánu bude podporená aj ďalšími podpornými systémovými opatreniami vlády SR.

V prípade, že opatrenie Akčného plánu bude financované z verejných zdrojov a bude smerovať subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, bude posudzované a realizované podľa osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Akčný plán určuje nasmerovanie opatrení a aktivít do jednej prierezovej priority –  zamestnanosť, ktorú Akčný plán sleduje naprieč všetkými prioritnými programami. A aktivity sú rozdelené do:

 • A: systémových opatrení na úrovni okresu,
 • B až D: troch prioritných oblastí rozvoja obsahujúcich pilotné aktivity – projekty zamerané na kľúčové oblasti rozvoja,
 • E: systémových opatrení na úrovni PSK,
 • F: systémových opatrení na úrovni štátu.

Podpora rozvoja trhu práce je v okrese Kežmarok zameraná na:

 • disponibilnú pracovnú silu predovšetkým s nízkym stupňom vzdelania a nedostatočnými pracovnými návykmi,
 • pracovnú silu, ktorá si potrebuje zvýšiť kvalifikáciu, alebo formalizovať neformálne dosiahnutú kvalifikáciu,
 • pracovnú silu, ktorá nemá motiváciu umiestniť sa na formálnom trhu práce pre osobné zadlženie a s tým spojené exekúcie alebo pre vysoké okamžité príjmy na neformálnom trhu práce a vysoký osobný diskontný faktor,
 • budúcu pracovnú silu, ktorá nie je motivovaná investovať svoje úsilie do vzdelávania sa na základnom alebo strednom stupni vzdelávania.

Akčný plán obsahuje systémové opatrenia a aktivity na úrovni okresu, VÚC a štátu. Systémové opatrenia sú zamerané na koordináciu a spoluprácu, majú za cieľ vytvoriť vhodné inštitucionálne prostredie na tvorbu pracovných miest. Kľúčové aktivity vedú priamo
k vytvoreniu pracovných miest, alebo odstraňujú prekážky rozvoja zamestnanosti v okrese
a sú pilotnými aktivitami, ktoré budú následne replikované v iných odvetviach a lokalitách okresu. Ide o nasledovné prioritné oblasti rozvoja:

 

 • B: Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií so zameraním na udržateľný rozvoj založený na efektívnom využití lokálnych zdrojov, hlavne pracovnej sily, s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu v rámci okresu
  a vyprofilovanie regionálneho pólu rastu.
 • C: Podpora rozvoja ľudského kapitálu, jeho zladenie s potrebami regionálneho trhu práce a podpora stabilizácie mladých kvalifikovaných ľudí v rámci okresu. Osobitný dôraz kladie na vytvorenie a zabezpečenie fungovania regionálnej siete praktického vzdelávania s dôrazom na rozvoj technických a iných zručností požadovaných regionálnym trhom práce, na prepojenie vzdelávacích, výchovných a voľnočasových aktivít vrátane získavania základných hygienických a pracovných návykov v rámci integrovaného modelu inkluzívnej výchovy a na rozvoj služieb zamestnanosti.
 • D: Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre život, podnikanie a cestovný ruch. Tento prioritný program integruje opatrenia smerujúce na zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, dobudovanie potrebnej infraštruktúry pre obyvateľov, verejný a podnikateľský sektor a pre cestovný ruch s cieľom zvýšiť atraktivitu okresu Kežmarok na bývanie, rekreáciu a voľno časové a ekonomické aktivity. Je koncentrovaný na integrované projekty Dostupné bývanie, Dostupnosť verejných služieb, Dopravná a technická infraštruktúra.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov