Úlohy na krajskej úrovni

PSK vytvorí  Radu pre hospodársky rozvoj PSK ako platformu pre riešenie kľúčových problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Ciele Rady pre hospodársky rozvoj PSK:

  • posilnenie odborných kapacít v miestnej správe v oblasti prípravy projektov a navrhovanie opatrení v oblasti rozvoja kapacít územnej samosprávy pre dosiahnutie kľúčových cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
  • vytvorenie podmienok na realizáciu úloh vyplývajúcich z Akčného plánu v oblasti stredného školstva v najmenej rozvinutých okresoch,
  • prehodnotenie nastavenia zamerania stredného školstva najmä so zameraním na potreby okresu Kežmarok.

PSK iniciuje zaradenie jednotlivých prioritných projektov Akčného plánu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Rady partnerstva na úrovni VÚC.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov