Úlohy na národnej úrovni

 

Pre úspešnú realizáciu Akčného plánu je potrebné nad rámec uznesenia vlády SR prijať nasledujúce systémové opatrenia na úrovni štátnej správy:

1. Odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy

  • Prijať opatrenia na podporu realizácie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom zdrojov z EŠIF:
  • iniciovať rozhodnutia Monitorovacích výborov o zvýhodnení jednotlivých projektov Akčných plánov pri hodnotení žiadostí o ich finančnú podporu z EŠIF a programu cezhraničnej spolupráce v bodovom hodnotení,
  • zmeniť podmienky realizácie projektov s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov a programu cezhraničnej spolupráce zaradených do Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v príručkách pre prijímateľov pomoci tak, aby zohľadňovali dobrovoľne prijaté záväzky na uplatňovanie prvkov sociálneho verejného obstarávania, predovšetkým pokiaľ ide o projekty s verejným využitím,
  • iniciovať národné projekty, resp. tzv. globálne granty v rámci jednotlivých operačných programov zahrňujúce najmenej rozvinuté okresy ako implementačné územie modelových riešení,
  • preskúmať ďalšie možnosti zvýhodnenia žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov o poskytnutie prostriedkov pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s usmerneniami európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V programovom období 2014-2020 existujú príklady tzv. dobrej praxe. Osobitne ide o OP Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny OP ako aj OP Ľudské zdroje. Tzv. dobrá prax zahŕňa uplatňovanie bodového zvýhodnenia projektov z najmenej rozvinutých okresov pri tvorbe hodnotiacich a výberových kritérií, začlenenie projektov z NRO do RIUS, vyhlasovanie výziev zacielených na prijímateľov z NRO, využívanie dvojkolového schvaľovacieho procesu ako aj prípravu národných projektov zameraných na odstraňovanie príčin, ktoré majú za následok zaostávanie týchto okresov.

 

2. Odporúčanie vo veci zohľadnenia najmenej rozvinutých okresov pri hodnotení a výbere projektov

Zabezpečiť v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom monitorovacích výborov operačných programov zohľadnenie potrieb najmenej rozvinutého okresu, najmä pri tvorbe a predkladaní návrhov hodnotiacich a výberových kritérií, ako aj pri schvaľovaní zámerov národných projektov: do návrhu hodnotiacich a výberových kritérií zapracovať bodové zvýhodnenie projektov z najmenej rozvinutého okresu; v prípade implementácie operačných programov prostredníctvom integrovaných územných investícií zabezpečiť začlenenie projektov z najmenej rozvinutého okresu do regionálnych investičných územných stratégií.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov