Kežmarská rozvojová platforma

Systémové opatrenia na úrovni okresu sú zamerané na vytvorenie kapacít, inštitucionálnych a organizačných rámcov a zabezpečenie logistickej a technickej podpory na implementáciu Akčného plánu. Tieto tvoria rozvojovú platformu okresu pozostávajúcu z Rady pre rozvoj okresu Kežmarok, klastrových iniciatív, miestnych akčných skupín, regionálneho partnerstva vzdelávania, Centra projektovej podpory a prípravy projektov, Centra udržateľnej energetiky a programu podpory podnikania.

Sústava kľúčových systémových opatrení je nasmerovaná na vytvorenie integrovanej Kežmarskej rozvojovej platformy. Jej úlohou je vo vzájomnom prepojení jednotlivých opatrení vytvoriť kapacity na tvorbu koncepcií, riadenie a implementáciu aktivít regionálneho ekonomického a sociálneho rozvoja a koordináciu jeho subjektov s dôrazom na naplnenie cieľov Akčného plánu.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov