Rada NRO Kežmarok

Štatút rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu upravuje zloženie, spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o činnosti Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu ako odborného poradného orgánu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky pre najmenej rozvinutý okres, zriadenej podľa § 5 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z.z..

Do pôsobnosti rady patrí najmä:

  • a) pripomienkovanie a posudzovanie návrhu akčného plánu najmenej rozvinutého okresu počas jeho vypracovávania, vypracovávanie odporúčaní, opatrení a stanovísk k návrhu akčného plánu,
  • b) monitorovanie a koordinácia realizácie akčného plánu, vypracovávanie stanovísk k spôsobu plnenia a rozsahu plnenia akčného plánu a vypracovávanie návrhov hodnotení plnenia akčného plánu,
  • c) schvaľovanie plánu aktivít a prioritných projektov pre realizáciu akčného plánu,
  • d) posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok a prijímanie odporúčaní k žiadostiam o regionálny príspevok
  • e) vykonávanie ďalších činností podľa pokynov vedúceho úradu vlády.

Viac na stránkach: http://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1152/statut_rady_pre_rozvoj_najmenej_rozvinuteho_okresu.pdf

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov