Konferencia „Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v okrese Kežmarok“

Vo štvrtok 13. decembra 2018 Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR) zorganizovalo konferenciu s názvom „Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v okrese Kežmarok“. Podujatie sa konalo v priestoroch auly SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a vzniklo z iniciatívy CPRR v súvislosti s pripravovanou koncepciou rozvoja poľnohospodárstva pre okres Kežmarok. CPRR v úzkej koordinácii s regionálnymi producentmi a farmármi už 2 roky iniciuje a organizuje podporné aktivity s cieľom zlepšovania dostupnosti a pomoci pri propagácii miestnej produkcie, čo prispieva ku zvyšovaniu objemu produktov v regióne i mimo neho,  s priamym dopadom na vytváranie nových pracovných miest.

Veľkým lákadlom bola prednáška prof. Ing. Jána Pokrivčáka, PhD., z Inštitútu pôdohospodárskej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý účastníkom konferencie predstavil novinky a príležitosti zapojenia sa do prípravy Novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky i Programu rozvoja vidieka pre nové programové obdobie 2020+. Prednáška vyvolala bohatú diskusiu, počas ktorej odzneli podnety a pripomienky od farmárov a producentov, ktoré budú veľmi dôležité na lepšie nastavenie modelov financovania v budúcom období. Medzi názormi odznela aj potreba efektívnej a účinnej spolupráce a koordinácie miestnych producentov, ktorá rešpektuje podmienky a príležitosti poľnohospodárstva a spracovania potravín v horských oblastiach Slovenska. Význam zemiakarstva ako kľúčovej poľnohospodárskej komodity pod Tatrami bol prezentovaný Ing. Mariánom Tokárom, ktorý zastupoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Spišskej Belej. Konkrétne príležitosti marketingovej a odbornej pomoci pre zemiakarov predstavil na príklade procesov certifikácie a podpory regionálnej značky kvality „Spišské zemiaky“. Zdôraznil, že v posledných rokoch dlhodobo klesá plocha pestovania sadbových a konzumných zemiakov v oblasti Spiša aj napriek tomu, že zemiaky tu dosahujú výnimočnú kvalitu a v posledných rokoch zmenou klimatických podmienok aj lepšie úrody.  

Druhý blok bol venovaný konkrétnej podpore poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.  Projektové a systémové opatrenia CPRR v rámci podpory regionálnych producentov odprezentoval Ing. Milan Kuľanda, PhD. Aktivity CPRR podporujú zvyšovanie predaja regionálnych produktov a ich distribúcie na lokálny i nadregionálny trh a do zariadení v správe verejného sektora. CPRR aktívne spolupracuje s 20 producentmi regiónu Kežmarok, ktorých podporuje v oblasti marketingu, projektovej prípravy, aj ich prezentovaním na rôznych podujatiach. Oblasti moderného marketingu regionálnych produktov a budovaniu krátkych dodávateľských reťazcov sa venoval externý odborník CPRR Mgr. Tomáš Poláček, ktorý vo svojej prednáške zvýraznil konkurenčné výhody miestnych kvalitných výrobkov. Upozornil na fakt, že kvalitný a systémový marketing je stále slabou stránkou miestnych producentov. Stručne opísal postupnosť krokov, ktorými musí kvalitný lokálny producent prejsť na ceste ku svojmu obchodnému úspechu. Zdôraznil veľký potenciál pre zlepšovanie produkčnej výkonnosti a obchodnej pozície na miestnom i regionálnom trhu, ako aj  zapojenie sa do spoločných propagačných a distribučných sietí a akcií lokálnych producentov.

Konferenciu ukončila krátka prezentácia vízie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorej naplnením má byť zmena podielu spotreby miestnych produktov oproti dovážaným potravinám. Zmena spôsobu spolupráce miestnych aktérov prostredníctvom spektra moderných rozvojových aktivít prinesie lepšiu výkonnosť miestnej ekonomiky a obnoví sa rast zamestnanosti v poľnohospodárstve a potravinárstve v okrese Kežmarok. Pre  miestnych obyvateľov i návštevníkov regiónu to prinesie aj atraktívnejšie, zdravšie a chutnejšie potraviny. Nové podnety a príležitosti v roku 2019 prinesie aj rozbeh podporného systému regionálnej značky „Regionálny produkt TATRY-SPIŠ“

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.

Text a foto: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

       

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov