Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec
1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.2 Medziodborové podujatia
1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Kompletné informácie ku všetkým programom a podprogramom  nájdete na stránke www.fpu.sk v časti Dokumenty v štruktúre podpornej činnosti 2020: https://fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%20podpornej%20cinnosti%202020_DEF.pdf , pre výzvy kliknite na link: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Ing. Gabriela Bodnárová mob.: 0905 744 162.

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov