Projekt Erasmus+ FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo

Predmetom projektu “ERASMUS+ FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín” je podpora rozvoja a inovácií v oblasti profesionálneho vzdelávania a školenia malých, rodinných a mladých farmárov. Približne polovica územia EÚ je poľnohospodársky využívaná. Z toho vyplýva veľký význam poľnohospodárskej aktivity pre udržiavanie a podporu kultúrnych krajín. Napriek tomu, že obyvatelia bývajúci vo vidieckych oblastiach sú obklopení jednotlivými typmi európskej kultúrnej krajiny (EAL), ich znalosť o ich kultúrnej a historickej hodnote a o ich núdzovom a environmentálnom stave je veľmi limitovaná aj medzi farmármi.

FEAL poskytuje odbornú pomoc resp. školenia pre mladých farmárov, mladých podnikateľov v poľnohospodárstve a rodinným poľnohospodárskym podnikateľským subjektom v otázkach celkovej koncepcie a implementácii udržateľných/multifunkčných farmárskych praktických činností. Účelom je spojenie rozličných záujmov farmárov a vidieckej spoločnosti v rámci Európskej poľnohospodárskej krajiny – vyzdvihnúť pozitívne externé účinky o Európskych poľnohospodárskych krajinách a ich originálnych (prirodzených) výrobných činností.

Úspešné podnikateľské stratégie v tejto oblasti by mohli viesť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí pri súčasnej nepriaznivej situácii s nezamestnanosťou na vidieku. Taktiež by viedli k integrácii a poskytovaniu služieb týkajúcich sa starostlivosti o európske poľnohospodárske krajiny a šíreniu osvetu a propagácii hodnôt krajiny. V konečnom dôsledku by mohli reprezentovať významný zdroj garantujúci ekonomickú a sociálnu životaschopnosť fariem ako aj vidieckych oblastí ako celku.

Na základe prípadových štúdií a E-atlasu EPK bude projekt FEAL ponúkať flexibilný vzdelávací systém na školenie podnikateľských zručností zameraných na trvalo udržateľné podnikanie vo vidieckych oblastiach. Reálne skúsenosti z úspešných implementácií poľnohospodárskych konceptov zameraných na win-win-situácie (ideálne riešenia prospešné pre všetkých) budú zdieľané medzi jednotlivými krajinami v rámci Európy s cieľom stimulovať inovatívne podnikateľské činnosti v tejto oblasti.

Súčasťou projektu je vytvorenie vzdelávacieho materiálu, ktorý okrem teoretických poznatkov z participujúcich krajín a na úrovni Európy (zhrnutých v súhrnných správach v národných jazykoch a v angličtine) ponúkne prípadové štúdie vysvetľujúce najlepšie príklady multifunkčného udržateľného farmárstva v rozdielnych európskych krajinných typoch a ich socio-ekonomických situáciách, ako aj  elektronický online atlas európskych poľnohospodárskych typov krajín (prepojený s ďalšími výstupmi projektu).

Na projekte spolupracujú profesionálne poradenské spoločnosti pre poľnohospodárov (Nemecko a Španielsko), profesionálna projektová agentúra (Španielsko), vzdelávacia a vedecká inštitúcia (Slovinsko, Nemecko), miestna akčná skupina (Taliansko) a európska nadnárodná spoločnosť  so sídlom v Bruseli, ktorá združuje vlastníkov pôdy na národných úrovniach. Na Slovensku projekt zastrešuje Katedra plánovania a tvorby krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

 


 

  • Názov projektu: FEAL – multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes (multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín)
  • Číslo: 2016-1-SK01-KA202-022502
  • Trvanie: 12/2016 – 05/2019
  • Celková alokácia: 374 951 €
  • Viac informácií: www.feal-future.org
  • Súhrnná správa projektu: www stránky projektu FEAL

 

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov