Navýšenie dotácie z Envirofondu pre najmenej rozvinuté okresy

Ministerstvo životného prostredia plánuje v roku 2018 zvýšiť podporu pre budovanie kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, opatrenia na zmiernenie následkov sucha ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc zo zdrojov Environmentálneho fondu. Suma podpory je z pôvodného rozpočtu na rok 2018 navýšená o 37 miliónov eur, pričom osobitná pozornosť má byť venovaná najmenej rozvinutým okresom, ktoré tak môžu zlepšiť kvalitu života svojich občanov. Uvedená zmena je navrhovaná za účelom zintenzívnenia a rozšírenia podpory činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky pri súčasnej podpore najmenej rozvinutých okresov a Vláda SR ju schválila na svojom zasadnutí dňa 23. januára 2018.

„Podporou moderných, no k životnému prostrediu šetrných technológií, chceme ukázať, že hospodársky rast môže ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia. Dôležité je, aby všetky tieto opatrenia súviseli a nadväzovali na seba,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov totiž podpora projektov bude užšie korešpondovať s krokmi, ktoré envirorezort robí na ochranu životného prostredia. Pozornosť envirorezortu sa zameriava aj na mimoriadne situácie spojené s prejavmi klimatickej zmeny ako suchá, požiare ale aj povodne, kalamitné výskyty hmyzu či zosuvy pôdy. V prípade, že nastane takáto mimoriadna situácia, Envirofond bude mať na tento účel vyčlenenú finančnú rezervu.

Po úprave rozpočtu bude možné vo vyššej miere podporiť projekty v rámci existujúcej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018, ako aj financovanie ďalších druhov podpory uvedených v zákone:

  • zatepľovanie verejných budov s akcentom na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov
  • kompenzácie v rámci schémy štátnej pomoci (emisie)
  • rozvoj elektromobility v súvislosti s ochranou ovzdušia (nákup automobilov s elektrickým pohonom)
  • opatrenia na zmiernenie následkov sucha v nadväznosti na akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
  • opatrenia na technické zabezpečenie riešenia mimoriadnych a mimoriadne závažných environmentálnych situácií
  • opatrenia na plnenie záväzkov v oblasti ochrany prírody s akcentom na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a dohôd
  • financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v súvislosti s riešením stavov pri mimoriadnych a mimoriadne závažných environmentálnych situáciách
  • zvýšenie rozpočtu v rámci existujúcich špecifikácií podpory pre rok 2018 s akcentom na podporu v oblasti budovania verejných kanalizácií, ČOV a vodovodov

Konkrétne informácie s termínom predkladania žiadostí o dotáciu čoskoro zverejní Environmentálny fond na svojej internetovej stránke www.envirofond.sk.

 

Príloha: Návrh na 1. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2018

Zdroje: www.nro.vlada.gov.sk a www.minzp.sk

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov