Nová výzva č. 29 PPA – investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 29/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 pre opatrenia 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva je zameraná na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a biomasy, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín a investície súvisiace s energetickým využitím biomasy. Oprávnené aktivity realizácie projektu sú u všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov aj pre začínajúce farmy:

  • investície do geotermálnych vrtov a s tým súvisiacich investícií
  • investície spojené s využitím biomasy vzniknutej primárne zo živočíšnej výroby
  • investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde

Rozsah činností:

  1. Špeciálna rastlinná výroba – investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti.
  2. Živočíšna výroba – investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.
  3.  Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín – náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v menej rozvinutých regiónoch je 10 000 € a maximálna výška oprávnených výdavkov je 2 000 000 €. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 9 900 000 €. Podávanie a prijímanie ŽoNFP je od 15. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

Viac informácií na stránkach: http://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-oze

Text výzvy: vyzva-c-29-prv-2018

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov