Nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka pre NRO

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby a podporu malých farmárov v regiónoch Slovenska.

Oprávneným žiadateľom je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky.

  • opatrenie 6: rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
  • podopatrenie 6.3: pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom prevyšuje 4 000 € a neprevyšuje 7 999 €. Výnimku tvoria komodity, ako sú zemiaky, zelenina, melóny a jahody, vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4 000 €, ale neprevyšuje 9 999 €. Malí poľnohospodári sa tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Až 28 zo 100 bodov získa žiadateľ, ktorý bude projekt realizovať výhradne v najmenej rozvinutom okrese.

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok sú uvedené vo výzve zverejnenej na webovom sídle PPA: www.apa.sk. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve pre menej rozvinuté regióny je 4 830 000 €, maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt pre menej rozvinuté regióny je 15 000 €.

 

Zdroj: www.nro.vlada.gov.sk

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov