Školenie “Práca v systéme ITMS2014+” v Prešove

 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Prešovskom kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovalo vo štvrtok 14. decembra 2017 v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

ITMS2014+ je nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ a slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF. Je to centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontroly a auditu ŠF a KF.

Vlastníkom systému ITMS2014+ je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za chod systému po metodickej stránke, riadenie vývoja a testovanie ITMS2014+. Prevádzkovateľom systému je DataCentrum, ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky, poskytovanie podpory pre používateľov a bezpečnosť systému. Viac informácií nájdete na stránkach www.itms.datacentrum.sk.

Účastníci školenia v Prešove sa zoznámili s postupom registrácie subjektu do ITMS2014+, aktivácie používateľských kont, správy subjektu a osôb. Názorne bol ukázaný postup vyhľadávania nad výzvami a vypracovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, monitorovania, evidencie účtovných dokladov, vypracovania Žiadosti o platbu a evidovania verejného obstarávania.

Na stretnutí boli odprezentované aj aktivity Informačno–poradenského centra pre EŠIF PSK so sídlom v Prešove.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov