Pracovné stretnutie Centra udržateľnej energetiky

V utorok 2. mája 2018 sa v zasadačke Okresného úradu v Kežmarku uskutočnilo pracovné stretnutie Centra udržateľnej energetiky (CUE) so starostami a primátormi obcí a miest okresu Kežmarok. Na stretnutí odzneli informácie o aktuálnom stave prác v Centre podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, v rámci ktorého CUE pôsobí a boli prediskutované možnosti zapojenia miest a obcí okresu Kežmarok do výzvy na prípravu spoločnej nízkouhlíkovej stratégie.

Úlohou Centra udržateľnej energetiky je vytvoriť podmienky na to, aby samosprávy začali nielen šetriť výdavky, ktoré dnes vynakladajú za energie a palivá, ale aby vytvárali aj nové pracovné príležitosti napr. pri využívaní obnoviteľných zdrojov v našom okrese, uplatňovali inovácie, realizovali pilotné projekty a zvyšovali mieru lokálnej energetickej sebestačnosti. Energetický plán pre náš okres môže byť prínosom a je potrebné prediskutovať spoločný postup so zástupcami miest a obcí. Ak by sa podarilo dostať energetiku pod miestnu kontrolu a postupne ju systematicky rozvíjať v prospech regiónu, pridali by sme sa k mnohým regiónom z vyspelých krajín, pre ktoré energetika nie je ekonomickou záťažou ani drenážou peňazí smerom von, ale naopak – stabilizujúcim prvkom miestnej ekonomiky.

Nízkouhlíková stratégia zahŕňa stručný opis a charakteristiku územia, analýzy potreby alebo spotreby energie, emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia, potenciálu úspor energie a využiteľných obnoviteľných zdrojov energie v okrese a perspektívu energetickej sebestačnosti vrátane plánovaných aktivít, úloh a opatrení (krátko, stredno a dlhodobých). Súčasťou stratégie bude analytická časť – analýza potreby alebo spotreby energie v nasledovných sektoroch:

  1. budovy (obytné a administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, nemocníc a zdravotníckych zariadení)
  2. verejné osvetlenie
  3. energetický priemysel (najmä tepelná energetika)
  4. doprava (verejná, individuálna)

Na analytickú časť bude nadväzovať strategická časť:

  • indikatívny záväzok zníženia spotreby energie; zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie; zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia v cieľovom roku a podľa jednotlivých sektorov
  • plánované aktivity a opatrenia (dlhodobé ciele a úlohy, krátkodobé a strednodobé opatrenia)

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov