Pracovné stretnutie prijímateľov Regionálneho príspevku okresu Kežmarok

Dňa 9. 1. 2020 sa v Centre regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR KK) konalo pracovné stretnutie  prijímateľov Regionálneho príspevku v rámci výzvy č.3/OU-KK/2019. Pracovného stretnutia sa zúčastnili pracovníci CPRR okresu Kežmarok, zástupcovia samospráv a ďalšie subjekty v rámci okresu Kežmarok, ktoré uspeli pri podaní žiadosti o Regionálny príspevok.

Cieľom seminára bolo informovať prijímateľov Regionálneho príspevku o podmienkach poskytnutia a použitia príspevku. Základné informácie, stav čerpania a administratívne úkony súvisiace s čerpaním prostriedkov odzneli v prednáške riaditeľa CPRR Ing. Dušana Rotha. Upozornil na základné dokumenty, potrebnej publicity projektu, zabezpečenie fotodokumentácie realizovaného projektu,  informácie o oprávnenom období na čerpanie prostriedkov, náležitosti ku podporeným pracovným miestam a vyúčtovaniu regionálneho príspevku.  Legislatívne rámce k verejnému obstarávaniu odprezentoval zamestnanec CPRR KK RNDr. Ivan Kotora.  Upozornil na dodržovanie zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavania pravidiel čerpania Regionálneho príspevku. Verejné obstarávanie je kľúčový element, pre poskytnutie regionálneho príspevku.

V roku 2019 boli Okresným úradom vyhlásené dve výzvy na podanie žiadosti o regionálny príspevok. Centrum v roku 2019 spracovalo a odkonzultovalo 64 žiadostí o regionálny príspevok. V prvej výzve roku 2019 uspeli 4 žiadosti, z podopatrenia Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií, ktoré boli zamerané na podporu prvovýroby v poľnohospodárstve. V druhej výzve roku 2019 bolo podaných 36 žiadostí, po rokovaní Výboru pre najmenej rozvinutý okresu bolo na prerokovanie Rady predložený návrh na 18 žiadostí. Žiadosti boli podporené vo všetkých prioritných oblastiach. Vylúčené žiadosti boli z dôvodu nesúladu s podmienkami, alebo nenapĺňali potrebné ukazovatele. Je predpoklad, že všetky podané žiadosti budú zazmluvnené v roku 2020 a ďalšia výzva na podanie regionálneho príspevku bude začiatkom roku 2020.

Autor: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov