Publikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Združením miest a obcí Slovenska a Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravili informačné brožúry, ktorých snahou je slovenským podnikateľom, mestám a obciam a neziskovým organizáciám, ale i širokej verejnosti, poskytnúť stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF).

K dnešnému dňu boli vydané tieto štyri publikácie:

Cieľom publikácií je uceleným spôsobom informovať potenciálnych žiadateľov z neziskového sektora o možnostiach zapojiť sa do implementácie EŠIF. Publikácie poskytujú prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov v prostredí SR z pohľadu možností pre firmy, samosprávu alebo neziskové organizácie. Zároveň záujemcov zorientuje v procese získania podpory z EŠIF, dôležitých termínoch pri realizácii projektov, v kontrolných mechanizmoch i pravidlách financovania a verejného obstarávania.

Elektronické verzia publikácií sú dostupné tu: www.vicepremier.gov.sk.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov