Rozvoj cyklistiky a cykloturistiky podporený novým zákonom

 

1. júla 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Jeho cieľom je podpora rozvoja cyklistickej dopravy ako ekologickej formy dopravy.

Zákon umožňuje čerpať dotácie tým subjektom, ktoré majú ambíciu zlepšiť situáciu a prispieť k markantnejšiemu rozvoju cyklotrás rôzneho druhu.

Dotáciu bude poskytovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tieto účely:

  1. vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,
  2. vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
  3. výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
  4. osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. obec,
  2. združenie obcí,
  3. vyšší územný celok,
  4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa, alebo
  5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy alebo cykloturistiky.

 

Zákon je k dispozícii na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/151/20190701

 

Ing. Gabriela Bodnárová

projektový manažér CPRR

foto: © Magdaléna Bednárčíková

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov