Školenie pre terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov v CPRR

 

Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n. o. (KEPLA) zorganizovali dňa 18. apríla 2018 v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok školenie pre terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier v regióne Spiša zamerané na 3 oblasti: rómske reálie, lídrovstvo a sociálna práca v MRK.

Tohto v poradí už druhého stretnutia sa zúčastnilo asi 30 pracovníkov z obcí z okresu Kežmarok, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Školenie malo za cieľ priblížiť problematiku medzigeneračnej kultúry chudoby, ktorú zastrešil lektor metodiky “Mosty z chudoby” RNDr. Miroslav Pollák. Druhý blok, ktorý sa zameriaval na charakter s osobné poslanie lídra, viedol Mgr. Marek Roháček, ktorý je jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na tematiku náhradnej rodinnej starostlivosti. Od roku 1992 túto činnosť vykonáva v OZ Návrat ako jeho zakladateľ. Účastníkom vzdelávania poskytol niekoľko praktických nástrojov z oblasti sociálnej práce, ktoré môžu používať v záujme lepšieho výkonu svojho poslania.

Posledný blok bol venovaný téme mapovania sociálnych problémov v komunite – viedol ho Mgr. Róbert Neupauer, PhD, ktorý sa účastníkom snažil priblížiť, že existuje veľký rozdiel medzi problémami, ktoré vníma v rómskej komunite sociálny alebo komunitný pracovník a tými, čo vnímajú členovia samotnej rómskej komunity. Preto je nesmierne dôležité vykonať dôkladné zmapovanie sociálnych problémov aj cez optiku členov cieľovej skupiny. Len tak sa zvyšuje šanca, že práca terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier sa neminie svojmu účinku.

 

 

 

 

 

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov