Svetová banka a Európska komisia pomôžu škole v Kežmarku

Dňa 4. apríla 2019 sa v priestoroch zasadačky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok uskutočnilo  pracovné stretnutie s témou prípravy návrhu investičného balíčka integrovaného pre SOŠ agropotravinársku a technickú, Kušnierska brána, Kežmarok. Súčasťou stretnutia bolo rokovanie so zástupcami podnikateľov v oblasti  poľnohospodárskej výroby a potravinárstva pre prípravu súvisiacich partnerstiev. „Investičný balíček“ sa pripravujú v rámci implementácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny – „Catching Up Regions Initiative“ koordinovanou partnerstvom Svetovej banky, Európskej komisie, Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície Banka a Prešovského samosprávneho kraja.  Stretnutia sa okrem tímu CPRR zúčastnili zástupcovia školy, regionálni producenti, podnikatelia a zástupca expertného tímu technickej pomoci Svetovej banky.

SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku bola vybraná ako jedna z piatich pilotných stredných odborných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja ako modelové riešenie rozvoja školy. Hlavným zámerom prípravy a realizácie investičného balíčka z EŠIF je podporiť postupnú transformáciu klasickej strednej odbornej školy na budúce regionálne centrum celoživotného vzdelávania, inklúzie a podpory podnikania v sektoroch biohospodárstva.

Iniciatíva “Catching-up Regions Initiative” je aktivitou Európskej komisie, realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou. Ide o pomoc “dobiehajúcim”, resp. zaostávajúcim regiónom.
Iniciatíva bola pilotne realizovaná zatiaľ na území dvoch regiónov v Poľsku a Rumunsku.

Na Slovensku je Prešovský samosprávny kraj (PSK) prvým pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK na tento účel poskytovaná technická pomoc zo strany Európskej komisie (EK) a Svetovej Banky.

Cieľom iniciatívy je prostredníctvom Akčného plánu pre rast a zamestnanosť v PSK podporiť zvýšenie výkonnosti ekonomiky v regióne, podporiť rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť využitia EŠIF.

Svetová banka poskytuje pri prekonávaní jednotlivých prekážok a príprave jednotlivých aktivít pre PSK vo vybraných sektoroch technickú pomoc prostredníctvom expertných tímov zložených zo slovenských a zahraničných expertov. Títo pripravujú v spolupráci s dotknutými subjektami modelové riešenia daného problému. Ďalšou participujúcou stranou je na národnej úrovni Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia CKO, ktorej úlohou je v spolupráci s riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov zabezpečiť cielenú prípravu výziev z EŠIF, aby korešpondovali s navrhovanými aktivitami a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie finančných zdrojov na implementáciu Iniciatívy.

Viac informácií o iniciatíve nájdete na stránke Prešovského samosprávneho kraja: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/catching-up/o-iniciative/

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov