Podpora Miestnych akčných skupín

Na území okresu Kežmarok pôsobia 3 miestne akčné skupiny (MAS):

 

Podpora MAS, najmä prostredníctvom financovania prevádzkových nákladov na chod MAS a nákladov na oživenie a podporou implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Ide o partnerstvá medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom v danom území t. z. partnerstvá medzi obcami, podnikateľmi, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami apod., ktorý spoločne vytvoria občianske združenie. Každá MAS na základe schválenej multifondovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (spolufinancovanej z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí a posudzuje ich podľa výberových kritérií definovaných v stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Miestne akčné skupiny v okrese Kežmarok by mali zosúladiť svoje Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s Akčným plánom tak, aby:

  • prispievali k zvyšovaniu zamestnanosti,
  • posilnili životaschopnosť malých podnikov na vidieku,
  • podporili domácu poľnohospodársku produkciu,
  • zlepšili kvalitu života na vidieku,
  • začlenili sociálne znevýhodnené skupiny do pracovného a spoločenského života, a
  • podporili rozvoj inovácií.

Na území Prešovského samosprávneho kraja MPRV SR uvažuje s podporou minimálne 4 miestnych akčných skupín, ktoré budú vybraté v zmysle ustanovení § 13 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schválených hodnotiacich kritérií.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov