Svojpomocná bytová výstavba

Svojpomocná bytová a domová výstavba

Model výstavby domov, ktorého cieľom je vďaka kvalitnejším podmienkam bývania – formou samo-výstavby úzko previazanej so školeniami v oblasti mäkkých zručností a možnosti získania zamestnania na prechodnom (napr. obecný sociálny podnik) a neskôr bežnom trhu práce – prispieť k sociálnej inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Vychádza sa z predpokladu, že sporenie aspoň po dobu 12 mesiacov, osobné vlastníctvo, výstavba vo vlastnej finančnej réžii a školenia na získavanie mäkkých zručností budú u marginalizovaných skupín viesť ku:

 • nadobudnutiu a/alebo zdokonaleniu sa v konkrétnych remeselných zručnostiach, prípadne aj snaha o absolvovanie rekvalifikačného kurzu na konkrétnu činnosť;
 • zvýšenej schopnosti plánovať a efektívnejšie narábať s financiami;
 • zvýšenej zodpovednosti za majetok nadobudnutý do osobného vlastníctva;
 • zvýšenej zodpovednosti za budúcnosť detí;
 • zvýšenej motivácii hľadať si zamestnanie na bežnom trhu práce;
 • zdokonaleniu v ovládaní formálneho jazykového kódu potrebného na komunikáciu v úradnom styku a s potenciálnymi zamestnávateľmi;
 • zvýšeniu úrovne zdrojov potrebných na posun z pásma generačnej chudoby do pásma strednej triedy.

Obce prostredníctvom terénnej sociálnej práce, v spolupráci s neziskovou organizáciou vyberajú klientov podľa vopred jasne nastavených kritérií do programu svojpomocnej výstavby, dohliadajú nad procesom sporenia a neskôr pravidelnej úhrady splátok klientov, sprevádzajú klientov administratívnymi procesmi pri počiatočnom oddlžovaní, získavaní pôžičky a stavebného povolenia; poskytujú im stavebného učiteľa, skúseného vyučeného stavbára, ktorý usmerňuje celý proces výstavby.

Dlhodobým záujmom štátu by malo byť, aby sa táto činnosť vykonávala bez intervencie neziskového sektora, nakoľko mimovládne organizácie nemôžu byť prítomné v každej obci, ktorá má problém s bývaním a zamestnanosťou svojich občanov.

   

FOTO: Výjazd starostov obcí Krížová Ves, Ihľany a Holumnica do Rankoviec, kde sa program svojpomocnej výstavby už dlhodobo realizuje.

Systém viacstupňového prestupného bývania

 • Jeho základnou charakteristikou je kombinácia existencie viacerých stupňov alebo štandardov kvality bývania s prestupnosťou smerom „nahor“ alebo „nadol“ v závislosti od (ne)dodržiavania podmienok stanovených mestom alebo obcou pre sociálne odkázané alebo marginalizované rodiny (kritériá sa viažu predovšetkým na úhradu všetkých záväzkov voči mestu alebo obci, výške príjmov rodiny, dochádzke detí do škôl a pod.)
 • V súčasnosti model viacstupňového bývania už de facto existuje a to predovšetkým v mestách (ohrevne, ubytovne, nízkoštandardné byty a klasické nájomné byty), avšak málokde sa uplatňuje aj princíp obojsmernej prestupnosti; jedinou výnimkou je v tomto ohľade mesto Dolný Kubín, ktoré má tento systém na Slovensku najlepšie prepracovaný
 • Rovnako ako pri svojpomocnej výstavbe domov určených do osobného vlastníctva, čo je akoby najvyšší možný stupeň bývania, aj v prípade viacstupňového prestupného nájomného bývania zohrávajú dôležitú funkciu pomocné profesie – terénni sociálni pracovníci, komunitní pracovníci, asistenti osvety zdravia, pedagogickí asistenti a sociálni pedagógovia – ktorí pracujú na tom, aby sa rodiny neprepadávali smerom „nadol“, alebo aby sa stávali kandidátmi na posun smerom „nahor“
 • Tento model by sa mal uplatniť v obci Krížová Ves, kde by mal vzniknúť trojstupňový model prestupného bývania v kombinovanej forme nájomného vzťahu a súkromného vlastníctva:
 1. Nízkoštandardné nájomné bývanie (už existujúce; úžitková plocha 33 m2)
 2. Svojpomocná výstavba nájomných bytov stredného štandardu (celkovo 9)
 3. Svojpomocná výstavba bytov vyššieho štandardu na lízingovú zmluvu s výhľadom prechodu do osobného vlastníctva po uhradení stanovenej čiastky (celkovo 9)

   

FOTO: Výstavba nájomných bytov stredného štandardu v obci Raslavice.

Podobné články

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov