Výzva na podporu inteligentných inovácií v priemysle pre NRO

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle, ktorej hlavným cieľom je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku.

Prípadný predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

  • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa
  • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu
  • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK)
  • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) a v rámci tejto výzvy môžu byť podporené aj veľké podniky, avšak len pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

Medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého majetku za účelom implementácie niektorých z prvkov inteligentných riešení, výsledkom ktorých bude inovácia procesu s možným doplnením o inováciu produktu a organizačnú inováciu.

  • Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15
  • Alokácia: 30 000 000 €
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018
  • Ďalšie informácie: www stránky OP VaI

 

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov