Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk výzvu​ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions.
Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26
Výzva je zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov a zámerom je podporiť rozvoj a rast konkurencieschopnosti v oblasti cestovného ruchu.
Forma schémy: Pomoc de minimis

Podporované projekty:

Projekty musia byť zamerané na uvedenie nového/inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu a prispievať k rozvoju cestovného ruchu v regióne, napr.:

  • prevádzka lanoviek, lyžiarskych vlekov,
  • prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
  • činnosti múzeí,
  • prevádzka historických pamiatok a budov,
  • činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
  • prevádzka  športových  zariadení,…

Oprávnené výdavky sú napr.: výdavky na softvér, modernizácia softvéru, nákup licencií, predmetov priemyselných práv, receptov, dlhodobého nehmotného majetku, rekonštrukčné práce, nákup
strojov, prístrojov a zariadení, bicyklov, kolobežiek, hmotného majetku, služieb, osobných výdavkov.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.
Termín predkladania: výzva je otvorená do vyčerpania prostriedkov ( 7 500 000 €).
Hodnotenie:
1. hodnotiace kolo: 29.5.2020
2. ďalšie hodnotiace kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca
Merateľné ukazovatele projektu poukazujú na potrebu zamerať projekty na inovatívnosť procesov
a produktov.
Viac informácií:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/.

 

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov