Výzva pre obce do 2000 obyvateľov

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) a v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030 – nové znenie“ zverejňuje

„Výzvu č. B-1/2020 na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ (ďalej len „výzva“). Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (ďalej len „žiadosť o poskytnutie dotácie“) je do 23. 12. 2019 (vrátane).

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predkladať jedným z nasledovných spôsobov: 1. Doručenie 1 originálu žiadosti o poskytnutie dotácie na adresu sídla Environmentálneho fondu a) osobne – rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín (Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava) alebo b) poštou – rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti o poskytnutie dotácie na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie: Environmentálny fond P. O. BOX 14 827 14 Bratislava 212

 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie/vyzvy

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov