Výzva: Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje „Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie    kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa

Typ výzvy: otvorená

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 5 000 000 EUR

Časový harmonogram:  Uzavretie 1. hodnotiaceho kola –  16.03.2020

                                          Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 06.07.2020

Oprávnení žiadatelia:    verejný sektor –  obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

neziskový sektor – neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné  služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia

štátny sektor – orgán štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja)

Spôsob financovania:    predfinancovanie

                                          refundácia

                                          zálohová platba (platí pre štátny sektor)

Maximálna a minimálna výška príspevku:    minimálna – neustanovuje sa

                                                                            maximálna – 1 900 000 EUR (verejný a neziskový sektor)

                                                                                                       2 000 000 EUR (štátny sektor)

Aktivity: 1. Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

Spôsob realizácie a) výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska

  1. b) výstavba novej budovy materskej školy/ elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a/alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska
  2.  Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/ nadstavby k existujúcim predškolských zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity

Spôsob realizácie „Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície“

  1. budovy materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity (nárast kapacity minimálne o 20%)
  2. inej budovy pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia a/alebo presunutia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska(nárast kapacity minimálne o 20%)
  3. inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska

Viac infor.: http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov