Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre

Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Dátum vyhlásenia: 21. 11. 2019

Žiadateľ: Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik, Veľký podnik

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31. 01. 2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30. 04. 2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR.

SO je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF4 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve.

Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je pravidelne aktualizovaná na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Viac informácií nájdete tu.

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov