Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Výška spolufinancovania: 40%

Termín uzavretia:

1 hodnotiace kolo – 28.02.2020

2 hodnotiace kolo – 30.04.2020

Oprávnený žiadateľ:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 3. mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky

– v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

Oprávnené aktivity:     1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energickej náročnosti

 1. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich
 2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich
 3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich
 4. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
 5. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 6. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov
 7. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií
 8. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku
 9. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

Spôsob financovania:    refundácia

predfinancovanie

Výška príspevku:          minimálna výška príspevku- 20 000€

                                       maximálna výška príspevku- 200 000€

Viac informácií: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov