8. marca zasadalo valné zhromaždenie CPRR OK

Vo štvrtok 8. marca 2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku konalo valné zhromaždenie záujmového združenia právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok. Zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia – štatutárnych zástupcov miest a obcí a pozvaní hostia: zástupcovia Kežmarskej rozvojovej rady, Okresného úradu v Kežmarku a pracovníci Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR OK).

Na zasadnutí bola zvolená správna a dozorná rada združenia, prítomní vzali na vedomie výročnú správu o činnosti združenia v roku 2017, schválili plán prioritných úloh a činností združenia na rok 2018 a návrh rozpočtu združenia na rok 2018. Vedením CPRR OK bol do času zvolenia nového riaditeľa poverený aj naďalej PhDr. Milan Gacík.

V závere stretnutia prítomné dámy dostali symbolickú ružičku pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov