Záverečná konferencia Catching-up Regions

Záverečná konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v súvislosti s ukončením 1. etapy implementácie iniciatívy Európskej komisie pre dobiehajúce regióny v Prešovskom samosprávnom kraji.

Implementácia iniciatívy sa začala 24. januára 2018 podpisom Zámeru o spolupráci zástupcami zúčastnených strán Milanom Majerským, predsedom Prešovského samosprávneho kraja, Erichom Unterwurzacherom, riaditeľom sekcie Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK a Patrikom Krauspe, vedúcim úradu na  Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Prešove.

Jej cieľom je prostredníctvom implementácie 4 komponentov (Komponent 1 – Energetická efektívnosť, Komponent 2 – Stredné odborné školstvo, Komponent 3 – Geografický informačný systém (GIS), Komponent 4 – Rozvoj vnútorného potenciálu PSK) v rámci Akčného plánu pre rast a zamestnanosť v PSK podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF priamo v PSK.

Pozvánku a viac o registrácií nájdete na:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/catching-up/zaverecna-konferencia/?

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov