Zelené obce Slovenska

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • 1) Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
 • 2) Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
 • a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
 • b) výsadba drevín,
 • c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
 • d) ochrana pôdneho substrátu,
 • e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
 • f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
 • g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.
 • 3) Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:
 • a) obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
 • b) obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.
 • 4) Obec ako užívateľ predkladá žiadosť o predmet podpory z národného projektu, a to v rámci časovo ohraničeného obdobia 36 mesiacov odo dňa zverejnenia elektronického formulára na predkladanie žiadostí, ktorý bude umiestnený na tomto webovom sídle.
 • 5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
 • 6) Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH.

Viac informácií v CPRR okr. Kežmarok alebo na www.zeleneobce.sk.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov