Akčný plán

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok – stručný popis

Okres Kežmarok bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne bol pre okres v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. vypracovaný Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok.

Okres Kežmarok dlhodobo trpí vysokou mierou nezamestnanosti. Dlhodobo vysoká nezamestnanosť v okrese Kežmarok bola spôsobená špecifickými okresnými faktormi a dopadmi minulej centrálnej hospodárskej politiky a sociálnej politiky, inštitucionálnych nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Medzi špecifické okresné faktory patrí hlavne nedostatočne rozvinutá infraštruktúra regiónu, nízka kvalifikácia pracovnej sily, odchod mladej kvalifikovanej sily z okresu a nevyhovujúca štruktúra regionálneho školstva. V okrese nie sú primerané podmienky na vytváranie pracovných miest menšími podnikmi a podnikmi, ktoré by sa mali podieľať na rozvoji pôdohospodárstva v nadväznosti na cestovný ruch. Navyše, kvôli nedostatočnej koordinácii a nedostatočnému plánovaniu a podpore regionálneho rozvoja, okres Kežmarok nevyužíva v plnej miere svoj hospodársky, prírodný a kultúrny potenciál, ako ani potenciál územnej spolupráce v regióne.

Základnými predpokladmi na rozvoj okresu je tvorba pracovných miest reflektujúca špecifiká disponibilnej pracovnej sily a zároveň zlepšenie štruktúry a kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie lepšie odrážajúcej požiadavky trhu práce a špecifické limity sociálnych skupín nezamestnaných. V oblasti regionálnej ekonomiky je výzvou využitie potenciálu rozvoja existujúcich ekonomických subjektov, skvalitnenie podmienok na podnikanie s dôrazom na malé a stredné podniky udržateľne zhodnocujúce lokálne zdroje naprieč sektormi od pôdohospodárstva, cez prvotné spracovanie surovín, najmä dreva, priemyselnú výrobu, služby až po kreatívny priemysel. Dosiahnuť zvýšenie kvalifikačnej úrovne zamestnanosti vytvorením podmienok pre potenciálne schopných mladých ľudí pre ich zamestnanie v podnikoch okolitých okresov.

Akčný plán vychádza zo zhodnotenia potenciálov a výziev rozvoja okresu, zo zhodnotenia konkurenčných výhod a nevýhod a z analýzy očakávaného vývoja rámcových podmienok jeho rozvoja. Rešpektovanie princípov stratégie je predpokladom na dosiahnutie cieľov Akčného plánu, ako aj na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov na jeho realizáciu.

 

Stratégiu Akčného plánu charakterizujú nasledujúce princípy:

  1. efektívne využívanie lokálnych výrobných zdrojov a zvlášť pracovnej sily,
  2. inteligentná výrobná špecializácia okresu v súlade s regionálnymi komparatívnymi výhodami, vyprofilovanie mesta Kežmarok ako regionálneho pólu rastu a podpora cyklov produkcie – distribúcie – spotreby v regióne,
  3. zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v okrese,
  4. synergia rôznych zdrojov intervencií vrátane efektívneho a koordinovaného využitia kombinácie súkromných a verejných finančných zdrojov, ako aj využitie inovatívnych riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú, sociálnu a environmentálnu kvalitu rozvoja a zahraničné skúsenosti,
  5. efektívnejšie poskytovanie verejných služieb vrátane investovania do vlastných kapacít a infraštruktúry,
  6. podpora pilotných rozvojových projektov a ich následná replikácia v iných odvetviach, lokalitách okresu a priľahlých okresoch.

Cieľom Akčného plánu je znížiť nezamestnanosť v okrese Kežmarok podporou vytvorenia 2000 pracovných miest do roku 2020.

 

Akčný plán sa zameriava na nasledovné prioritné oblasti rozvoja:

  • Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií so zameraním na udržateľný rozvoj založený na efektívnom využití lokálnych zdrojov, hlavne pracovnej sily, s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu v rámci okresu a vyprofilovanie regionálneho pólu rastu.
  • Podpora rozvoja ľudského kapitálu, jeho zladenie s potrebami regionálneho trhu práce a podpora stabilizácie mladých kvalifikovaných ľudí v rámci okresu. Osobitný dôraz kladie na vytvorenie a zabezpečenie fungovania regionálnej siete praktického vzdelávania s dôrazom na rozvoj technických a iných zručností požadovaných regionálnym trhom práce, na prepojenie vzdelávacích, výchovných a voľnočasových aktivít vrátane získavania základných hygienických a pracovných návykov v rámci integrovaného modelu inkluzívnej výchovy a na rozvoj služieb zamestnanosti.
  • Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre život, podnikanie a cestovný ruch. Tento prioritný program integruje opatrenia smerujúce na zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, dobudovanie potrebnej infraštruktúry pre obyvateľov, verejný a podnikateľský sektor a pre cestovný ruch s cieľom zvýšiť atraktivitu okresu Kežmarok na bývanie, rekreáciu a voľno časové a ekonomické aktivity. Je koncentrovaný na integrované projekty Dostupné bývanie, Dostupnosť verejných služieb, Dopravná a technická infraštruktúra.

Rozloženie strany 1/2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc feugiat, sapien a varius rutrum, turpis turpis porta enim, sed sodales mauris tellus vel ligula. Donec vulputate pulvinar lacus in vestibulum. Proin varius maximus tortor, non cursus nisi iaculis nec. Fusce volutpat aliquet nisi in laoreet. Fusce et mi sapien. Nulla ullamcorper et mi eget lobortis. Mauris tempus ex in lacus ullamcorper mattis. Maecenas eu dictum ipsum. In eget facilisis tellus. Aenean sit amet finibus lacus. Nullam fermentum dictum lobortis. Nullam at laoreet nisi. Fusce lobortis libero et interdum sollicitudin.

Rozloženie strany 1/2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc feugiat, sapien a varius rutrum, turpis turpis porta enim, sed sodales mauris tellus vel ligula. Donec vulputate pulvinar lacus in vestibulum. Proin varius maximus tortor, non cursus nisi iaculis nec. Fusce volutpat aliquet nisi in laoreet. Fusce et mi sapien. Nulla ullamcorper et mi eget lobortis. Mauris tempus ex in lacus ullamcorper mattis. Maecenas eu dictum ipsum. In eget facilisis tellus. Aenean sit amet finibus lacus. Nullam fermentum dictum lobortis. Nullam at laoreet nisi. Fusce lobortis libero et interdum sollicitudin.

Fotogaléria a Youtube video - 1/1

Fotogaléria a Youtube video - 1/2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc feugiat, sapien a varius rutrum, turpis turpis porta enim, sed sodales mauris tellus vel ligula. Donec vulputate pulvinar lacus in vestibulum. Proin varius maximus tortor, non cursus nisi iaculis nec. Fusce volutpat aliquet nisi in laoreet.

Fusce et mi sapien. Nulla ullamcorper et mi eget lobortis. Mauris tempus ex in lacus ullamcorper mattis. Maecenas eu dictum ipsum. In eget facilisis tellus. Aenean sit amet finibus lacus. Nullam fermentum dictum lobortis. Nullam at laoreet nisi. Fusce lobortis libero et interdum sollicitudin.

Fotogaléria a Youtube video - 1/2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc feugiat, sapien a varius rutrum, turpis turpis porta enim, sed sodales mauris tellus vel ligula. Donec vulputate pulvinar lacus in vestibulum. Proin varius maximus tortor, non cursus nisi iaculis nec. Fusce volutpat aliquet nisi in laoreet.

Fusce et mi sapien. Nulla ullamcorper et mi eget lobortis. Mauris tempus ex in lacus ullamcorper mattis. Maecenas eu dictum ipsum. In eget facilisis tellus. Aenean sit amet finibus lacus. Nullam fermentum dictum lobortis. Nullam at laoreet nisi. Fusce lobortis libero et interdum sollicitudin.

Nadpis k Slide Share prezentácii - názov prezentácie

Podnadpis k Slide Share prezentácii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc feugiat, sapien a varius rutrum, turpis turpis porta enim, sed sodales mauris tellus vel ligula. Donec vulputate pulvinar lacus in vestibulum. Proin varius maximus tortor, non cursus nisi iaculis nec. Fusce volutpat aliquet nisi in laoreet.

Fusce et mi sapien. Nulla ullamcorper et mi eget lobortis. Mauris tempus ex in lacus ullamcorper mattis. Maecenas eu dictum ipsum. In eget facilisis tellus. Aenean sit amet finibus lacus. Nullam fermentum dictum lobortis. Nullam at laoreet nisi. Fusce lobortis libero et interdum sollicitudin.

Sed juso ipsum, mattis ultrices nunc vel, mollis tempus odio. Nunc sodales est eros, et luctus nibh sodales vitae. Nulla eu tincidunt eros. Donec fringilla diam vel auctor auctor. Pellentesque quis feugiat velit, in lobortis odio.

Máte tip na súvisiaci článok? Chcete nám niečo odporučiť?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mollis augue ante. Suspendisse dictum accumsan odio, a volutpat turpis consectetur. Aliquam erat volutpat.

Prihláste sa na ober noviniek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget posuere tellus. Ut laoreet velit libero, sed lobortis justo ullamcorper sit amet. Curabitur sed leo vitae libero bibendum iaculis accumsan ac justo.

Podobné články

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov