Integrácia existujúcich programov

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. augusta 2015 č. 476 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov zároveň uložila príslušným ministrom rozsiahly súbor úloh zameraných na podporu najmenej rozvinutých okresov. Ide konkrétne tieto úlohy, plnenie ktorých bude mimoriadne významné aj pre okres Kežmarok:

 • zabezpečiť v rámci EŠIF možnosť nastavenia osobitných výziev pre žiadateľov
  z NRO, alebo prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (C1),
 • využívať v maximálnej možnej miere možnosti zálohových platieb a predfinancovania v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
  a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 (C2),
 • zabezpečiť prípravu schémy na podporu nových a začínajúcich MSP v NRO prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie formou nenávratnej finančnej pomoci s dôrazom na znevýhodnené sociálne skupiny (C4),
 • realizovať opatrenia na zvýšenie využívania finančných a nefinančných nástrojov SBA na podporu podnikania v NRO (C5),
 • realizovať opatrenia na podporu zapájania verejného sektora NRO do projektov medziregionálnej spolupráce (C6),
 • zabezpečiť, aby v NRO bola na obstaranie nájomných bytov možnosť poskytnúť dotáciu pri bytoch bežného štandardu až do výšky 50 % a pri bytoch nižšieho štandardu až do výšky 85 % z oprávnených nákladov (C7),
 • zabezpečiť vypracovanie kritéria, podľa ktorého žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania predložené mestami a obcami z NRO získajú pozitívne hodnotenie vo výške +100 bodov (C8),
 • zohľadňovať žiadosti o úvery zo ŠFRB z NRO tak, aby v prípade poskytnutia úveru bol mestám a obciam pri obstarávaní nájomných bytov poskytnutý úver s nulovou úrokovou sadzbou (C9),
 • zabezpečiť začatie verejného obstarávania projektovej dokumentácie a zabezpečiť zaradenie realizácie rekonštrukcie pošty Kežmarok do investičného plánu Slovenskej pošty, a. s. a zabezpečiť začatie realizácie rekonštrukcie pošty Kežmarok (C10 a C11),
 • zabezpečiť spracovanie návrhu na preklasifikovanie cestného prepojenia miest Košice – Spišská Nová Ves – Spišský Štvrtok – Kežmarok na cestu I. triedy (C13),
 • podporiť vypracovanie projektových dokumentácií potrebných k výstavbe cyklistických komunikácií v NRO (C15),
 • podporovať v NRO zriaďovanie a prevádzku turistických autobusov (spojov) spájajúcich strediská cestovného ruchu, vydávanie turistických zľavových kariet, výstavbu a rekonštrukciu ciest a parkovísk smerujúcich do stredísk cestovného ruchu, propagáciu a prezentáciu atraktivít a aktivít cestovného ruchu realizovaných prostredníctvom samospráv a neziskových organizácií (C16),
 • zabezpečiť prípravu národného projektu Cesta na trh práce pozostávajúceho z aktivít: (1) Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov – pre nezamestnaných už od 3 mesiacov sa poskytne finančný príspevok vo výške 95 % ceny práce, maximálne 540,80 eur a príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom práce, (2) Podpora vytvárania pracovných miest
  u zamestnávateľov – podpora 80 % ceny práce do maximálnej výšky 540,80 eur počas 12 mesiacov, alebo – v prípade verejnoprospešných podnikov na dobu 18 mesiacov, (3) Zamestnám sa sám v poľnohospodárskej prvovýrobe – príspevok pre UoZ, ktorí začnú podnikať ako SZČO, v maximálnej výške 5 600 eur, (4) Poskytovanie príspevku na dochádzanie za prácou po dobu 12 mesiacov v závislosti od vzdialenosti od miesta bydliska, (5) Poskytovanie individualizovaných služieb pre UoZ posilnením personálnych kapacít odborných poradcov na úradoch práce (C18),
 • zabezpečiť vyhlásenie dopytového projektu na podporu regionálnej a lokálnej zamestnanosti – dotácie na časť mzdových nákladov a podpora, poradenstvo a vedenie pri zakladaní a prevádzkovaní subjektov sociálnej ekonomiky (C19),
 • zabezpečiť informačné a vzdelávacie aktivity (v oblasti životného prostredia) pre obce a ostatných partnerov územnej spolupráce za účelom rozvoja regiónov (C24),
 • zabezpečiť realizáciu projektov a aktivít v oblasti vodného hospodárstva v NRO (C25),
 • zabezpečiť realizáciu projektov v oblasti životného prostredia v NRO, a to najmä: odstraňovanie invazívnych druhov rastlín; podporu zelenej infraštruktúry v krajine; podporu zachovania biodiverzity a funkčnosti ekosystémov; manažmentu biotopov; starostlivosti o mestskú zeleň; pomocných prác pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu; pomocných aktivitách a činnostiach pri budovaní a údržbe náučných chodníkov, poskytovania služieb v informačných centrách, pri budovaní geoparkov
  a projektov ekologického cestovného ruchu (vrátane cezhraničných projektov) (C26),
 • zabezpečiť uplatňovanie schémy štátnej pomoci pre zamestnávanie znevýhodnených
  a značne znevýhodnených osôb v oblasti pôdohospodárstva (C27),
 • umožniť prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe SPF pre mladých, začínajúcich, poľnohospodárskych podnikateľov, v zmysle Koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov (C28),
 • poskytnúť súčinnosť obciam a ďalším subjektom územnej samosprávy pri odovzdávaní znalostí, skúseností a transfere špecifického know-how v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v NRO (C29),
 • vytvoriť podmienky na zapojenie uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov
  v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav (C30),
 • vytvoriť podmienky na zapojenie uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým v NRO, do prác na úprave drobných vodných tokov a na výkone pomocných prác pri prebierkach a pri čistkách lesov v správe štátneho podniku Lesy SR (C31),
 • zabezpečiť podporu tvorby elokovaných pracovísk stredných odborných škôl v NRO, ktoré zvyšujú začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce (C32),
 • zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných škôl do národných projektov
  z OP ĽZ, najmä so zreteľom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v NRO (C33),
 • pripraviť zvýšenie paušálu na žiaka v systéme duálneho vzdelávania pre NRO (C34),
 • zohľadniť NRO pre pilotovanie národných projektov z OP ĽZ na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (C35),
 • zohľadniť odstraňovanie havarijných stavov na školách v NRO (C37),
 • zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka pre využívanie rekreačných zariadení v NRO
  o 50 eur (C38),
 • umiestňovať verejné investície do NRO (D1).

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov