Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu bude realizované prostredníctvom hodnotenia dosahovania stanovených ukazovateľov očakávaného výsledku aktivít Akčného plánu v oblasti rastu zamestnanosti, podpory regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií, rozvoja ľudského kapitálu, zvyšovania atraktivity územia a zlepšenia kvality a dostupnosti služieb. Podpora vytvárania dlhodobého potenciálu pre hospodársky rast a zamestnanosť územia by v rámci implementácie každého Akčného plánu mala byť monitorovaná a hodnotená na základe relevantných výsledkových ukazovateľov (napr. počet nezamestnaných ľudí, ktorí sa umiestnili na trhu práce v odvetví na ktoré boli rekvalifikovaní a udržali si v tomto odvetví prácu po dobu najmenej 2 roky, alebo počet podporených podnikateľských subjektov, ktoré vytvorili najmenej 10 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných ľudí po dobu najmenej 3 roky, atď.).

Konkrétne výsledkové ukazovatele monitorovania a hodnotenia stanoví Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Kežmarok následne po schválení Akčného plánu vládou SR, a to v súlade s ukazovateľmi stanovenými pre monitorovanie a hodnotenie programov EŠIF.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov