Východiská akčného plánu

Akčný plán vychádza zo zhodnotenia potenciálov a výziev rozvoja okresu, zo zhodnotenia konkurenčných výhod a nevýhod a z analýzy očakávaného vývoja rámcových podmienok jeho rozvoja. Rešpektovanie princípov stratégie je predpokladom na dosiahnutie cieľov Akčného plánu, ako aj na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov na jeho realizáciu.

Stratégiu Akčného plánu charakterizujú nasledujúce princípy:

  1. efektívne využívanie lokálnych výrobných zdrojov a zvlášť pracovnej sily,
  2. inteligentná výrobná špecializácia okresu v súlade s regionálnymi komparatívnymi výhodami, vyprofilovanie mesta Kežmarok ako regionálneho pólu rastu a podpora cyklov produkcie – distribúcie – spotreby v regióne,
  3. zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v okrese,
  4. synergia rôznych zdrojov intervencií vrátane efektívneho a koordinovaného využitia kombinácie súkromných a verejných finančných zdrojov, ako aj využitie inovatívnych riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú, sociálnu
    a environmentálnu kvalitu rozvoja a zahraničné skúsenosti,
  5. efektívnejšie poskytovanie verejných služieb vrátane investovania do vlastných kapacít a infraštruktúry,
  6. podpora pilotných rozvojových projektov a ich následná replikácia v iných odvetviach, lokalitách okresu a priľahlých okresoch.

Cieľom Akčného plánu je znížiť nezamestnanosť v okrese Kežmarok podporou vytvorenia 2000 pracovných miest do roku 2020. Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, ktorý je odborným poradným orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister DVRR SR“) a ktorú tvoria zástupcovia ministerstva DVRR SR, financií, hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, mesta Kežmarok a Spišská Belá, regionálnej rozvojovej agentúry a občianskeho združenia z najmenej rozvinutého okresu, dňa 20. januára 2016 pripomienkovala tento Akčný plán a po zapracovaní pripomienok z medzirezortného konania dňa 3. februára 2016 odporučila ministrovi DVRR SR jeho predloženie vláde Slovenskej republiky na schválenie.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov