Zdroje financovania

Prioritné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby sa garantovala obsahová a časová koordinovanosť jednotlivých projektov, aktivít a systémových opatrení Akčného plánu s využitím podpory jednotlivých operačných programov v programovom období 2014 – 2020 s komplementárnymi intervenciami zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Realizácia Akčného plánu bude podporená aj ďalšími podpornými systémovými opatreniami vlády SR.

V prípade, že opatrenie Akčného plánu bude financované z verejných zdrojov a bude smerovať subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, bude posudzované a realizované podľa osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 – 2020 vo výške minimálne  52 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške cca 44 miliónov eur, z toho 4 milióny eur formou regionálneho príspevku podľa § 8 zákona č. 336/2015 Z. z., z toho 2 milióny eur v roku 2016, 1,06 miliónov eur v roku 2017, 550 tisíc eur v roku 2018 a spolu 390 tisíc eur v rokoch 2019 – 2020. Krytie jednotlivých aktivít  poskytnutím regionálneho príspevku, počas troch rokov, je uvedené v tabuľke č. 9 tohto materiálu. Zabezpečenie zvyšných financií sa predpokladá aktivitami okresu prostredníctvom výziev príslušných operačných programov a zo súkromných zdrojov.

Všetky sumy uvádzané pri jednotlivých opatreniach sú indikatívne a budú detailne špecifikované až v rámci procesu realizácie opatrení. Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektov v súlade s podmienkami operačných programov, ako aj od rozsahu zapojenia súkromných zdrojov.

Prijímateľmi podpory RP sú subjekty podľa zákona č. 336/2015 Z. z.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov