Úlohy na okresnej úrovni

Systémové opatrenia na úrovni okresu sú zamerané na vytvorenie kapacít, inštitucionálnych a organizačných rámcov a zabezpečenie logistickej a technickej podpory na implementáciu Akčného plánu. Tieto tvoria rozvojovú platformu okresu pozostávajúcu z Rady pre rozvoj okresu Kežmarok, klastrových iniciatív, miestnych akčných skupín, regionálneho partnerstva vzdelávania, Centra projektovej podpory a prípravy projektov, Centra udržateľnej energetiky a programu podpory podnikania.

Opatrenie 1. Kežmarská rozvojová platforma

Sústava kľúčových systémových opatrení je nasmerovaná na vytvorenie integrovanej Kežmarskej rozvojovej platformy. Jej úlohou je vo vzájomnom prepojení jednotlivých opatrení vytvoriť kapacity na tvorbu koncepcií, riadenie a implementáciu aktivít regionálneho ekonomického a sociálneho rozvoja a koordináciu jeho subjektov s dôrazom na naplnenie cieľov Akčného plánu.

Podopatrenie 1.1  Kežmarská rozvojová rada

Vytvorenie Kežmarskej rozvojovej rady  kľúčovými subjektmi územnej spolupráce (samosprávy, inštitúcie, podniky, školy, subjekty územnej spolupráce) ako platformy hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu. Kežmarská rozvojová rada bude koordinovať aktivity implementácie Akčného plánu a celkového hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu, tvoriť platformu pre formulovanie kľúčových hospodárskych a sociálnych politík vrátane sociálnej integrácie na úrovni okresu, ako aj plniť funkciu koordinátora pre klastrové iniciatívy v okrese.

Podopatrenie 1.2 Podpora klastrových iniciatív v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese (v spolupráci s RIS a MAS)

Vytvorenie klastrov a sietí podnikateľov v kľúčových hospodárskych sektoroch najmä ako platforiem pre:

 • spoluprácu s organizáciami vedy a výskumu a regionálnou sieťou celoživotného vzdelávania,
 • podporu zakladania výrobno-odbytových združení a zdieľaných spracovateľských a distribučných prevádzok,
 • distribúciu regionálneho produktu v sieťach obchodov s regionálnymi produktmi a zariadeniach v správe verejného sektora,
 • prepájanie produktov a služieb do regionálneho produktového reťazca (napr. sieťovanie poskytovateľov rôznych služieb v cestovnom ruchu),
 • proaktívnu prácu MH SR s firmami, pomoc pri zapájaní sa do subdodávateľských reťazcov zahraničných investorov (vypracovanie zoznamu firiem pôsobiacich v okrese Kežmarok z pohľadu ich portfólia produktov a služieb, poskytovanie podpory pri certifikácii pre potreby investorov, poskytovanie konzultačných služieb a poradenstva).

Podopatrenie 1.3 Podpora miestnych akčných skupín

Podpora MAS, najmä prostredníctvom financovania prevádzkových nákladov na chod MAS a nákladov na oživenie a podporou implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Ide o partnerstvá medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom v danom území t. z. partnerstvá medzi obcami, podnikateľmi, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami apod., ktorý spoločne vytvoria občianske združenie. Každá MAS na základe schválenej multifondovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (spolufinancovanej z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí a posudzuje ich podľa výberových kritérií definovaných v stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Miestne akčné skupiny v okrese Kežmarok by mali zosúladiť svoje Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s Akčným plánom tak, aby:

 • prispievali k zvyšovaniu zamestnanosti,
 • posilnili životaschopnosť malých podnikov na vidieku,
 • podporili domácu poľnohospodársku produkciu,
 • zlepšili kvalitu života na vidieku,
 • začlenili sociálne znevýhodnené skupiny do pracovného a spoločenského života, a
 • podporili rozvoj inovácií.

Na území Prešovského samosprávneho kraja MPRV SR uvažuje s podporou minimálne 4 miestnych akčných skupín, ktoré budú vybraté v zmysle ustanovení § 13 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schválených hodnotiacich kritérií.

Podopatrenie 1.4 Program podpory podnikania Spiš-Up pre začínajúcich podnikateľov

Realizácia systému podpory podnikania pre začínajúcich podnikateľov obsahujúceho:

 • inkubačný a akceleračný program pre prípravu potenciálnych podnikateľov (prípravaa validácia konkrétnych podnikateľských projektov, podporné poradenské služby v oblasti marketingu, ekonomiky, mentoringu…) realizovaný v rámci podnikateľského inkubátora,
 • coworkingové a kreatívne centrum pre mladých podnikateľov v napojení na centrum praktického vzdelávania,
 • kreatívny Hub Kežmarok ako akcelerátor rozvoja regionálneho pólu rastu okresu Kežmarok (podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, spolupráce a sieťovania subjektov kreatívnej ekonomiky, zdieľaný marketing kreatívnej ekonomiky, podpora kreativity detí v štruktúre základných a materských škôl, základných umeleckých škôl a materských umeleckých škôl.

Podopatrenie 1.5 Vytvorenie regionálneho partnerstva vzdelávania a podnikov prostredníctvom ponuky študijných odborov, učebných odborov a inovatívnych študijných programov reflektujúcich potreby trhu práce.

Vznik a aktivity neformálnej platformy subjektov regionálnej ekonomiky, škôl a ďalších inštitúcií celoživotného vzdelávania, štátnej správy a samosprávy s cieľom vytvorenia a permanentnej aktualizácie systému študijných odborov, kurzov celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie flexibilne reagujúceho na dopyt trhu práce a špecifická disponibilnej pracovnej sily štruktúrou ponuky vzdelávacích aktivít a inovatívnymi formami vzdelávania.

Podopatrenie 1.6 Vytvorenie Centra projektovej podpory a prípravy projektov

Výkonný orgán pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prioritné programy, prípravu a implementáciu kľúčových aktivít – projektov Akčného plánu, na zabezpečenie úloh technického sekretariátu Kežmarskej rozvojovej rady, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania samospráv a koordinovania prístupu k inkluzívnym programom.

V súlade s ustanoveniami schválenej Partnerskej dohody zabezpečí Úrad vlády SR zriadenie Integrovanej siete Informačno-poradenských centier. V súvislosti s metodickým usmerňovaním činnosti Integrovanej siete Informačno-poradenských centier Úrad vlády SR zabezpečí efektívnu podporu Akčného plánu prostredníctvom informačno-konzultačných aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území najmenej rozvinutých okresov.

Centrum projektovej podpory a prípravy projektov bude využívať opatrenia Integrovanej siete Informačno-poradenských centier.

Podopatrenie 1.7 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky

Vytvorenie centra, ktoré zabezpečí:

 • prípravu kapacít a vytvorenie podmienok na koordinovaný postup okresu smerom k zvyšovaniu jeho energetickej sebestačnosti, úspor energie a využitiu obnoviteľných zdrojov (analytická činnosť, informačný systém, osveta a vzdelávanie),
 • vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie okresu,
 • implementáciu nízko uhlíkovej stratégie – prípravu projektov.

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov