Projektové tímy

Skupinu expertov tvoria odborníci s dlhoročnou praxou, autoritou a výnimočnými praktickými výsledkami v doterajšej činnosti. Výber expertov odráža potreby konkrétneho okresu pri koordinovaní, plánovaní a v projektovej príprave; v príprave podnikateľskej činnosti, vrátane činností v pôdohospodárstve, v energetike a s využitím subjektov sociálnej ekonomiky; vo vzdelávaní, od celodenných aktivít až po získavanie profesijných certifikátov pre nezamestnaných bez ukončeného základného alebo stredného vzdelania; pri integrácii sociálne odkázaných občanov bez pracovných skúseností; pri riadení, monitorovaní a kontrole. Skupina expertov organizuje, motivuje a usmerňuje prácu okresnej akčnej skupiny. Prostredníctvom hľadania vecných riešení priamo v reálnom teréne pripravuje návrhy na zníženie miery nezamestnanosti. Analyzuje jednotlivé oblasti sociálneho a hospodárskeho vývoja regiónu a vytvára potrebný priestor pre zapojenie odborníkov zo strany jednotlivých rezortov do hľadania vhodných riešení. Zabezpečuje transfer skúseností, námetov a poznatkov s cieľom podporiť tvorbu efektívneho akčného plánu. Koordinuje komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy a ich spoluprácu s okresnou akčnou skupinou pri tvorbe dokumentu, jeho prerokovávaní a príprave na schválenie vo vláde Slovenskej republiky.

Viac info nájdete na: http://www.nro.vlada.gov.sk/expertna-skupina.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov