CPRR ako záujmové združenie právnických osôb od 1. januára 2018

Od začiatku roka 2018 pôsobí Centrum podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku ako samostatný právny subjekt. Stalo sa tak na základe registrácie na Okresnom úrade v Prešove, ktorý dňa 20. decembra 2017 zapísal záujmové združenie právnických osôb s názvom “Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok” a sídlom Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok.

28. decembra 2017 sa prvýkrát stretli zakladajúci členovia záujmového združenia právnických osôb na zasadnutí valného zhromaždenia. Zakladajúcimi členmi je týchto 11 miest a obcí z okresu Kežmarok:

 • mesto Kežmarok
 • mesto Spišská Belá
 • obec Malá Franková
 • obec Malý Slavkov
 • obec Matiašovce
 • obec Mlynčeky
 • obec Rakúsy
 • obec Stará Lesná
 • obec Veľká Franková
 • obec Vojňany
 • obec Zálesie

V dohľadnej dobe bude za členov zapísaných ďalších 14 obcí, takže celkovo bude CPRR združovať 25 miest a obcí z okresu Kežmarok.

Hlavné oblasti činnosti združenia sú:

 • implementácia Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok pre roky 2017-2020 (schváleného vládou SR dňa 10. februára 2016) a komplexného dlhodobého rozvoja okresu Kežmarok
 • vytváranie podmienok na rozvoj a fungovanie Kežmarskej rozvojovej platformy
 • koordinácia pri implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov a dokumentov z oblastí hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obcí, miest a okresu Kežmarok
 • poradenstvo, príprava a manažment projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF, INTERREG a ďalších európskych a národných finančných mechanizmov
 • ďalšie úlohy súvisiace z rozvojom okresu Kežmarok, o ktorých rozhodne Valné zhromaždenie.

Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, dozorná rada a správna rada. Do funkcie riaditeľa bol na valnom zhromaždení, zatiaľ na dobu určitú – do konca marca 2018, zvolený PhDr. Milan Gacík, doterajší vedúci CPRR, ktoré pôsobilo do konca roka 2017 ako samostatné oddelenie Mestského úradu v Kežmarku. Podľa jeho vyjadrenia je “hlavnou úlohou aj naďalej pokračovať v doterajších aktivitách CPRR v zmysle schváleného Akčného plánu okresu Kežmarok – najmä v podpore podnikania a miestnej ekonomiky, sociálnej inklúzie, vzdelávanie a udržateľnej energetiky“.

CPRR©2021

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov