Nová výzva č. 32 PPA – budovanie dodávateľského reťazca

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 32/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 pre podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

V rámci tejto výzvy žiadatelia budú môcť podávať Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku len na integrované projekty zahŕňajúce podopatrenie 16.4 spolu so sprievodnými podopatreniami:

  • podopatrenie 4.1 – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
  • podopatrenie 4.2 – podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych produktov alebo v odbyte súvisiacich so zameraním tejto výzvy, pričom v rámci jednej ŽoNFP musia byť minimálne traja partneri. Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky. Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v menej rozvinutých regiónoch je 50 000 € a maximálna výška oprávnených výdavkov je 250 000 €. Výška oprávnených výdavkov na jedného partnera je minimálne
10 000 € a maximálne 200 000 €. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 49 840 000 €. Podávanie a prijímanie ŽoNFP je od 10. 8. 2018 do 20. 8. 2018.

V prípade záujmu o zapojenie do tejto výzvy sa prosím obráťte na Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, ktoré bude pripravovať projekt pre okres Kežmarok – vzhľadom na to, že táto výzva priamo prispieva k implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok – prioritná oblasť B.6: Podpora regionálnych produktov.

Viac informácií na stránkach: http://www.apa.sk/32-prv-2018

Text výzvy: vyzva-32-prv-2018

CPRR©2021

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov