Akčný plán v skratke

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok – stručný popis

Okres Kežmarok bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne bol pre okres v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. vypracovaný Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok.

Okres Kežmarok dlhodobo trpí vysokou mierou nezamestnanosti. Dlhodobo vysoká nezamestnanosť v okrese Kežmarok bola spôsobená špecifickými okresnými faktormi a dopadmi minulej centrálnej hospodárskej politiky a sociálnej politiky, inštitucionálnych nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Medzi špecifické okresné faktory patrí hlavne nedostatočne rozvinutá infraštruktúra regiónu, nízka kvalifikácia pracovnej sily, odchod mladej kvalifikovanej sily z okresu a nevyhovujúca štruktúra regionálneho školstva. V okrese nie sú primerané podmienky na vytváranie pracovných miest menšími podnikmi a podnikmi, ktoré by sa mali podieľať na rozvoji pôdohospodárstva v nadväznosti na cestovný ruch. Navyše, kvôli nedostatočnej koordinácii a nedostatočnému plánovaniu a podpore regionálneho rozvoja, okres Kežmarok nevyužíva v plnej miere svoj hospodársky, prírodný a kultúrny potenciál, ako ani potenciál územnej spolupráce v regióne.

Akčný plán vychádza zo zhodnotenia potenciálov a výziev rozvoja okresu, zo zhodnotenia konkurenčných výhod a nevýhod a z analýzy očakávaného vývoja rámcových podmienok jeho rozvoja. Rešpektovanie princípov stratégie je predpokladom na dosiahnutie cieľov Akčného plánu, ako aj na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov na jeho realizáciu.

 

Stratégiu Akčného plánu charakterizujú nasledujúce princípy:

  • efektívne využívanie lokálnych výrobných zdrojov a zvlášť pracovnej sily,
  • inteligentná výrobná špecializácia okresu v súlade s regionálnymi komparatívnymi výhodami, vyprofilovanie mesta Kežmarok ako regionálneho pólu rastu a podpora cyklov produkcie – distribúcie – spotreby v regióne,
  • zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v okrese,
  • synergia rôznych zdrojov intervencií vrátane efektívneho a koordinovaného využitia kombinácie súkromných a verejných finančných zdrojov, ako aj využitie inovatívnych riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú, sociálnu a environmentálnu kvalitu rozvoja a zahraničné skúsenosti,
  • efektívnejšie poskytovanie verejných služieb vrátane investovania do vlastných kapacít a infraštruktúry,
  • podpora pilotných rozvojových projektov a ich následná replikácia v iných odvetviach, lokalitách okresu a priľahlých okresoch.

Cieľom Akčného plánu je znížiť nezamestnanosť v okrese Kežmarok podporou vytvorenia 2000 pracovných miest do roku 2020.

 

Akčný plán sa zameriava na nasledovné prioritné oblasti rozvoja:

  • Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií so zameraním na udržateľný rozvoj založený na efektívnom využití lokálnych zdrojov, hlavne pracovnej sily, s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu v rámci okresu a vyprofilovanie regionálneho pólu rastu.
  • Podpora rozvoja ľudského kapitálu, jeho zladenie s potrebami regionálneho trhu práce a podpora stabilizácie mladých kvalifikovaných ľudí v rámci okresu. Osobitný dôraz kladie na vytvorenie a zabezpečenie fungovania regionálnej siete praktického vzdelávania s dôrazom na rozvoj technických a iných zručností požadovaných regionálnym trhom práce, na prepojenie vzdelávacích, výchovných a voľnočasových aktivít vrátane získavania základných hygienických a pracovných návykov v rámci integrovaného modelu inkluzívnej výchovy a na rozvoj služieb zamestnanosti.
  • Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre život, podnikanie a cestovný ruch. Tento prioritný program integruje opatrenia smerujúce na zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, dobudovanie potrebnej infraštruktúry pre obyvateľov, verejný a podnikateľský sektor a pre cestovný ruch s cieľom zvýšiť atraktivitu okresu Kežmarok na bývanie, rekreáciu a voľno časové a ekonomické aktivity. Je koncentrovaný na integrované projekty Dostupné bývanie, Dostupnosť verejných služieb, Dopravná a technická infraštruktúra.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov