Rediagnostika detí a žiakov

Vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí a žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, s následným poskytovaním pedagogickej, špeciálno-pedagogickej a/alebo psychologickej podpory deťom, pre ktoré bude potrebná, v záujme zvýšenia ich úspešnosti pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov v podmienkach inkluzívneho vzdelávania. Zároveň bude pripravené odborné vzdelávanie zamestnancov CPPPaP v danej oblasti, na základe ktorého získajú certifikáty spôsobilosti vykonávať túto odbornú činnosť.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov