Tréningové centrá

Vytvorenie minimálne 3 tréningových pracovísk pri SOŠ na zabezpečovanie kvalifikačných kurzov pre ľudí s nedokončeným (základným) vzdelaním v obciach s vysokou nezamestnanosťou, reagujúcich na potreby miestnych podnikov, vrátane marginalizovaných skupín.

V spolupráci s VÚC vytvoriť podmienky pre vybudovanie 2 centier odborného vzdelávania a prípravy pri stredných odborných školách, ktoré budú zároveň plniť funkciu odborného vzdelávania a prípravy, nielen pre školy, ale aj pre činnosti organizované ÚPSVR v Kežmarku.

Tréningové centrá budú vytvorené v obciach, kde vzniknú podniky sociálnych služieb, prípadne miestne podniky služieb, ktoré budú rozvíjať potreby daného regiónu a posilňovať obecný príjem.

Vytvorenie pracovísk centier odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ ako tréningových centier

Centrá odborného vzdelávania a prípravy budú môcť v obciach okresu s vysokou mierou nezamestnanosti a so sídlom miestneho podniku služieb (obecného podniku) zriaďovať pracoviská ako svoje tréningové centrá prípravy ľudských zdrojov. Obce budú vo vzťahu k stredným odborným školám a ich centrám zmluvným partnerom napomáhajúcim zabezpečovať vhodné podmienky pre riadne fungovanie týchto pracovísk. Obdobný vzťah bude môcť vzniknúť aj v prípade záujmu zamestnávateľa (podnikateľský subjekt, živnostník a pod.), ktorý bude mať záujem o zamestnanie nezamestnaných a odbornú prípravu potrebnú pre výkon požadovanej pracovnej pozície.

Podpora vzniku minimálne dvoch pracovísk centier odborného vzdelávania ako tréningových pracovísk bude realizovaná v spolupráci SOŠ a obcí, v prípade potreby aj s PSK ako zriaďovateľom škôl a ÚPSVaR Kežmarok ako zástupcom štátu v oblasti služieb zamestnanosti v okrese Kežmarok. Vznik pracovísk ako tréningových centier by sa dotýkal predovšetkým SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok a ním zriadeného Centra odborného vzdelávania a prípravy pre remeslá a služby a SOŠ Kušnierska brána 349/2, Kežmarok a ním zriadeného Centra odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Pracoviská budú ako tréningové centrá budované a zriaďované najmä v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti a v obciach, kde bude mať sídlo a bude pôsobiť miestny podnik služieb (obecný podnik). Rovnako tak to môže platiť v prípade, že zamestnávateľ (podnikateľský subjekt, živnostník a pod.), prejaví záujem napr. o zriadenie prevádzky svojej firmy alebo jej rozšírenie v danej obci a centrum mu prostredníctvom svojich technických a personálnych možností pripraví a odborne vyškolí nezamestnaných na danú profesiu (pracovnú pozíciu). Centrá odborného vzdelávania a prípravy budú účastníkom vzdelávacej a tréningovej prípravy vydávať doklad o jej absolvovaní.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov