Centrá sociálnych služieb

Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb

Tieto projekty sú zamerané na zvýšenie atraktívnosti regiónu pre život, cestovný ruch a podnikanie a tým stabilizáciu kapitálu a pracovných miest v ňom. Projekty sú zamerané na:

  1. vybudovanie centier integrovaných verejných služieb v strediskových obciach (sociálne a terénne služby, komunitné centrá, verejná správa a služby úradu práce, poštové a iné služby),
  2. rozvoj verejnej infraštruktúry pre podporu stredísk cestovného ruchu a ich dostupnosť (dopravné prepojenie ubytovacích kapacít s areálmi cestovného ruchu, zvlášť lyžiarskymi centrami v Zamagurí,
  3. Modernizácia zdravotníckych zariadení– Rozšírenie a modernizácia Zariadenia sociálnych služieb v Spišskej Belej – ZOS Strážky; Rekonštrukcia objektu Agentúry domácej starostlivosti a mobilný hospic v Spišskej Starej Vsi; Rekonštrukcia objektu Zariadenie pre seniorov Kežmarok,
  4. environmentálna infraštruktúra, verejné služby a adaptačné opatrenia na zmeny klímy v intravilánoch obcí a projekty s preferovaným využitím lokálnej pracovnej sily v spolupráci s MŽP SR, SVP, ŠOP SR, správcami tokov a pod.,
  5. podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov