Centrum poradenstva a služieb zamestnanosti

Čo sú to služby zamestnanosti a pre koho sú určené?

Služby zamestnanosti = systém inštitúcií a nástrojov , ktoré poskytujú podporu a pomoc účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce. Najbližším lokálnym  miestom, ktoré poskytuje tieto služby je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovanie služieb zamestnanosti sa riadi zákonom č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvým miestom, kde by sa mal potenciálny klient zastaviť pri príchode na úrad, je Klientské centrum, resp. recepcia. Tu sú mu k dispozícii všetky dostupné informácie, ktoré bude ako klient úradu (uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, zamestnávateľ, žiak, študent …) potrebovať. Zamestnanci mu bezplatne poradia a poskytnú potrebné informácie. Okrem iných sú to najmä informácie o voľných pracovných miestach v regióne a v celej Slovenskej republike. Úrad má k dispozícii informácie o všetkých voľných pracovných miestach i o takých, ktoré zamestnávateľ z rôznych dôvodov nechce zverejňovať na internete. Všetky informácie si môže vyhľadať sám alebo za pomoci zamestnancov. Občan, ktorí stratil zamestnanie (alebo mu táto skutočnosť hrozí) by nemal návštevu Úradu odkladať – najlepšie je kontaktovať pracovníkov Úradu do 7 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru.

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj v situácii, že je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska s tým spojenej zmene zamestnania. Výhodou evidencie v pozícii záujemcu o zamestnanie je, že sa môže prihlásiť na ktoromkoľvek úrade, kde mu to z pohľadu miesta pobytu najviac vyhovuje bez ohľadu na trvalý pobyt a dokonca na viacerých úradoch súčasne. Kontakt s úradom môže zostať v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob mu najlepšie vyhovuje. Prekážkou preto nie je ani pobyt v zahraničí. Úrad bezplatne poskytne informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest na území Slovenskej republiky a v zahraničí, sprostredkováva vhodné zamestnanie.

Medzi najdôležitejšie nástroje poskytovania služieb zamestnanosti patrí definovanie klientových schopností, zručností a reálnych možností pre výkon zamestnania odborným poradcom, ktorý  zároveň poradí aké nástroje bude potrebné využiť, aby sa klient umiestnil na trhu práce. Ďalší zamestnanci klienta podľa potrieb a možností zaradia na niektorý z nástrojov aktívnej politiky trhu práce – odborné poradenské služby, absolventská prax, príprava pred začatím podnikania, či aktivačná činnosť, poskytnutie príspevku pre začatie podnikania alebo na vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi úrad poskytuje pomoc pri výbere vhodného zamestnanca, podporuje zamestnávateľa pri vytváraní a udržiavaní pracovných miest, informuje ho o povinnostiach, ktoré je povinný v zmysle zákona o službách zamestnanosti dodržiavať a taktiež s ním spolupracuje pri hromadnom prepúšťaní.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov