Národné projekty z EŠIF

Národný projekt pre podporu menej rozvinutých regiónov „Cesta na trh práce“ bol spustený

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov v rámci NP „Cesta na trh práce“ – Aktivity č. 1, 2, 3, 4, 5 – v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivita č.1: Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ

Rozpočet na Aktivitu č. 1:   4 890 000,00 Eur

Aktivita č. 2: Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie

Rozpočet na Aktivitu č. 2:   4 900 000,00 Eur

Aktivita č. 3: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

Rozpočet na Aktivitu č. 3:   21 516 702,26 Eur

Aktivita č. 4: Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe

Rozpočet na Aktivitu č. 4:   6 000 000,00 Eur

Aktivita č. 5: Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou

Rozpočet na Aktivitu č. 5:   4 803 840,00 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ/znevýhodnení UoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Odkaz na podrobné informácie k projektu :

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace.html?page_id=688451

 

 

RE-PAS

Uchádzači o zamestnanie, ktorým v nájdení si vhodnej pracovnej pozície bráni nevyhovujúce alebo nedostatočné vzdelanie, sa môže s pomocou Úradu práce rekvalifikovať .

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporuje prostredníctvom príspevku na rekvalifikáciu vzdelávacie (rekvalifikačné) kurzy zamerané na špecializované manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a vzdelávacie (rekvalifikačné) kurzy realizované dištančnou formou. Úrad práce taktiež nepodporí absolvovanie rekvalifikácie u uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zároveň študentmi vysokej školy formou externého štúdia.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny si sám z verejne dostupných vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku na rekvalifikáciu podanej do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších

Podrobnejšie informácie k REPASu : http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/re-pas.html?page_id=566936

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov