Regionálne partnerstvo pre vzdelávanie

Vytvorenie regionálneho partnerstva vzdelávania a podnikov prostredníctvom ponuky študijných odborov, učebných odborov a inovatívnych študijných programov reflektujúcich potreby trhu práce.

Vznik a aktivity neformálnej platformy subjektov regionálnej ekonomiky, škôl a ďalších inštitúcií celoživotného vzdelávania, štátnej správy a samosprávy s cieľom vytvorenia a permanentnej aktualizácie systému študijných odborov, kurzov celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie flexibilne reagujúceho na dopyt trhu práce a špecifická disponibilnej pracovnej sily štruktúrou ponuky vzdelávacích aktivít a inovatívnymi formami vzdelávania.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov